ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์กฎระเบียบที่ควรรู้

การลงทุน

ในงบประมาณประจำปี 2557/2558 รัฐบาลอียิปต์ตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เป็นจำนวน 336.9 พันล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 1,500 พันล้านบาท) และมีทรัพยากรจากต่างประเทศ (foreign resources) ทั้งสินค้าประเภทบริการและ commodities เพิ่มสูงขึ้น 3.8 ล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 17 ล้านบาท)


อียิปต์มีการจัดตั้ง Free Economic Zones โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

Public Free Zones มี 9 แห่งทั่วอียิปต์ ได้แก่

 1. Alexandria Public Free Zone
  ตั้งอยู่ที่เมือง Ameriyah City ห่างจากกรุงไคโรทางตอนเหนือ 220 กม. การลงทุนหลักเป็นประเภท อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเรซิ่น เฟอร์นิเจอร์และไม้ อู่ต่อเรือ และอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง
 2. Nasr City Public Free Zone
  อยู่ในกรุงไคโร เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง พัสดุหีบห่อ และอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง
 3. Port Said Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 160 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษาเรือ และการบริการด้านปิโตรเลียม
 4. Suez Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 120 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทผ้าฝ้ายและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมต่อเรือ และการบริการด้านปิโตรเลียม
 5. Ismailia Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 100 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเรซิ่น สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์โลหะ
 6. Damietta Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 220 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ
 7. Shibin El-Kom Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 80 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าประเภทการตัดเย็บเสื้อผ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 8. Qeft Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 650 กม. เป็นเขตลงทุนสินค้าทุกประเภท (อุตสาหกรรมและการบริการ)
 9. Media Public Free Zone
  ห่างจากกรุงไคโร 40 กม. เป็นเขตลงทุนด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

Private Free Zones

เป็นเขตการลงทุนที่เอกชนสามารถขอจัดตั้งเป็นการเฉพาะได้เพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบ logistics อุตสาหกรรมและบริการด้านปิโตรเลียมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ (Specialized petroleum industries and services) และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก โดยผู้ลงทุนจะต้องยื่นขอคำร้องจัดตั้งเป็นการเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการลงทุน นอกจากนั้น อียิปต์ยังมีเขต Investment Zone เพื่อจูงใจการลงทุนจากต่างประเทศรวม 13 เขต กระจายอยู่ใน Cairo, Giza, Dakhalia, Sharkia, Fayoum, Qalioubyia และ Alexandria แบ่งเป็น

 • เขตอุตสาหกรรมลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร 5 เขต
 • เขตการลงทุนเพื่อการศึกษาชั้นสูงและการวิจัย 4 เขต
 • เขตการลงทุนด้านเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม 1 เขต
 • เขตการลงทุนด้าน SMEs 2 เขต
 • เขตการลงทุนด้านการค้าและการบริการ 1 เขตบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร