ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์กฎระเบียบที่ควรรู้

การค้า

เครื่องหมายการค้า

อียิปต์ใช้กฎหมายเรื่องนี้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Mark Act) ปี 1939 ที่ได้รับแนวคิดมาจากอังกฤษ ต่อมาอียิปต์ได้พัฒนากฎหมายนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2002 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • ผู้ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องนำเครื่องหมายการค้าให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ
 • ผู้ขอมีเวลา 30 วันเพื่อยื่นอุธรณ์
 • เมื่อได้รับอนุญาต จะต้องนำประกาศลงในกิจจานุเบกษา โดยระหว่างนี้เป็นเวลา 3 เดือนผู้ที่เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือถูกลอกเลียนแบบ สามารถยื่นขอให้ตรวจสอบได้
 • หากมีการร้องเรียน เรื่องจะนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
 • เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ขอสามารถใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้เป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นขออนุญาต และสามารถยื่นขอต่ออายุได้อีก 10 ปี
 • ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตและใช้งานแล้วได้ หากพบในภายหลังว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวลอกเลียนหรือแอบอ้างการใช้จากผู้ได้รับสิทธิรายอื่น
 • หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน เจ้าหน้าที่สามารถเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้
 • ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปรับสูงสุดเป็นเงิน 20,000 ปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 94,000 บาท) หรือจำคุกเป็นเวลา 1 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

การนำเข้าและส่งออก

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of Foreign Trade and Industry) เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ โดยมีกฎที่สำคัญ ดังนี้

 • สินค้าที่ห้ามนำเข้า
  ได้แก่ สินค้าที่มีเครื่องหมายหรือลักษณะที่ขัดต่อศาสนาอิสลาม เครื่องในไก่และแกะ ตับของสัตว์ปีก รถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะที่ไม่ได้ติดตั้งปั้มแรงอัดน้ำมัน ปลาทูน่าที่ใช้น้ำมันปนเปื้อนสารเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 • สินค้าที่ห้ามส่งออก
  ได้แก่ ข้าวสาลี เนื่องจากผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอียิปต์มีนโยบายอุดหนุนสินค้าอาหารให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปัง ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอียิปต์ที่มีรายได้น้อย