ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์



เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

  • นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอียิปต์ใน 2 รูปแบบ คือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนโดยตรง ซึ่งขณะนี้อียิปต์ต้องการการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนแอให้ฟื้นตัวโดยเร็ว
  • นักลงทุนต่างชาติอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในกฎระเบียบต่าง ๆ ความล่าช้าในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ทำให้นักลงทุนต้องใช้เวลาในการดำเนินงานด้านเอกสาร
  • อียิปต์ต้องการการลงทุนด้านพลังงานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
  • ภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่สำคัญของอียิปต์แหล่งหนึ่ง จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถดถอยลงอย่างมาก และต้องได้รับการฟื้นฟู
  • อียิปต์มีแนวโน้มที่ยังต้องพึ่งความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ โดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการลงทุนในภาคต่าง ๆ และความช่วยเหลือด้านพลังงานเพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศและในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานมาก เช่น โรงงานผลิตซีเมนต์ หรือเหล็กได้รับผลกระทบจากการขาดพลังงานเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้า
  • อียิปต์ยังมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจอยู่ แต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู