ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

  • ยังมีปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยอยู่บ้าง หลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายใน
  • ระบบเศรษฐกิจยังเปราะบาง ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟู
  • ขั้นตอนและกฎระเบียบสำหรับนักลงทุนต่างชาติยังยุ่งยากและใช้เวลานาน เช่น การขอ work permit การต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
  • การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินยังผันผวนและมีจำกัดด้านการโอนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการโอนเงินสกุลต่างประเทศออกนอกประเทศ
  • สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องได้รับการปรับปรุงดูแลเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อจำกัดด้านภาษา ที่ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • อัตราภาษียังอยู่ในระดับสูง