ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

  • ศึกษาวิจัยการตลาดของประเภทธุรกิจที่จะทำในพื้นที่ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ระบบตลาดของอียิปต์ยังไม่มีการรวบรวมเป็นสถิติอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องใช้วิธีเดินทางศึกษาด้วยตนเอง
  • ศึกษาและประเมินความเสี่ยงปัจจัยทางการเมือง การศึกษาประเมินการขนส่งสินค้า ระบบเงินทุนและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างแท้จริง และมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาหารือ
  • เข้าใจสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ว่า มีค่านิยมบริโภคสินค้าประเภทใด
  • สินค้าควรมีราคาไม่แพง เพราะชาวอียิปต์ใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า
  • มีเงินทุนที่มากพอ และอาจต้องใช้เวลากว่าจะคืนทุนและทำกำไร
  • การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะทำธุรกิจเป็นอีกปัจจัยที่ตัดสินความสำเร็จ
  • ต้องอาศัยประสบการณ์ การบริหารจัดการทั้งองค์กรและบุคลากร
  • มีการประชาสัมพันธ์สินค้าในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภค