ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์เกร็ดการทำธุรกิจ

ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ

 • อียิปต์ยังใช้หลักศาสนาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จะต้องวิจัยศึกษาประเภทของธุรกิจว่า เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมของชาวมุสลิมหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับวิธีการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับประเภทของธุรกิจที่จะทำ
 • อียิปต์มีระบบความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างบุคคล เนื่องจากมีพื้นฐานของการเป็นสังคมครอบครัวและระบบเครือญาติ ดังนั้น การสร้างความสนิทสนมคุ้ยเคยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ
 • การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยในเขตชุมชนต่าง ๆ เป็นส่วนช่วยสำคัญในการประกอบธุรกิจ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาถึงศักยภาพบุคคลที่ติดต่อด้วยว่า มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด และควรจะรู้จักบุคคลในพื้นที่ที่จะประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะสังคมอียิปต์ยังอิงกับระบบแบบครอบครัวอยู่สูงมาก
 • วัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโส ทำให้แรงงานชาวอียิปต์ส่วนใหญ่เคยชินกับการรับคำสั่งและปฏิบัติตามตามคำสั่ง ไม่ชินกับการริเริ่มหรือเสนอความเห็น ดังนั้น ผู้จัดการหรือเจ้าของต้องมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถให้แนวทางการปฏิบัติแก่แรงงานได้อย่างชัดเจน
 • ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเวลานัดหมาย จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมาพบหลังเวลาที่นัดหมายไว้แล้ว จึงต้องคำนึงเผื่อเวลาการนัดหมายต่าง ๆ ด้วย
 • ควรสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวในการพบปะเจรจาทางธุรกิจก่อน ไม่ควรรีบเร่งร้อนมุ่งแต่การเจรจาทางธุรกิจในการพบปะกันครั้งแรก
 • หลีกเลี่ยงการนัดเจรจาทางธุรกิจในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ (วันหยุดประจำสัปดาห์) และควรหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงเดือนถือศีลอด
 • การใช้สายตามองคู่เจรจาโดยตรงไม่ถือเป็นการดูถูก แต่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ
 • ไม่ควรใช้มือซ้ายแตะต้องตัวคู่เจรจาหรือเท้าชี้ไปยังตัวคู่เจรจา เพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างมาก
 • หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
 • แต่งกายสุภาพแต่ให้ดูดี คู่เจรจาจะพิจารณาการติดต่อธุรกิจจากการแต่งกายด้วย