ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

จุดแข็ง

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ควบระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และอยู่ใกล้ทวีปยุโรป ทำให้ได้เปรียบในแง่การส่งออกสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เช่น ปิรามิด มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ค่าจ้างแรงงานมีราคาถูกเมื่อเทียบกับหลายประเทศ


จุดอ่อน

ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ระบบขั้นตอนทางราชการที่ยังยุ่งยากและใช้เวลานาน ระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ ยังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ทำให้ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับอยู่บ้าง ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะบริเวณไซนาย