ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์รู้จักเรา

ความสัมพันธ์กับไทย

ความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมือง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2497 (ค.ศ. 1954) อียิปต์เป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบราบรื่น ต่างสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศ


ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้าไทยอียิปต์ในปี 2556 เท่ากับ 873.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 836.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 36.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 800.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกไปอียิปต์ที่สำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ยางพารา

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากอียิปต์ที่สำคัญ ได้แก่ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ด้ายและเส้นใย เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น


ด้านสังคมและวัฒนธรรม

อียิปต์เป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษาไทยมุสลิม ไทยกำลังพยายามผลักดันให้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร (Al Azhar) ของอียิปต์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (นายพีรศักย จันทวรินทร์) ได้นำรองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามและผู้บริหารระดับสูงของมหวิทยาลัยอัล-อัซฮัรเยือนไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่มหาวิทยาลัย Al Azhar กว่า 2,600 คน


ความตกลงทวิภาคีที่สำคัญกับไทย

  1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ลงนามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2519 (1976)
  2. ความตกลงทางการค้า ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2527 (1984) ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม
  3. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 10 (UNCTAD X) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543
  4. การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อียิปต์ (Thai-Egypt Joint Commission) จัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2532 และจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 ระหว่างการเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการของ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) และจัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 28-30 มกราคม 2549 ระหว่างการเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการของนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  5. ความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อ 29 มกราคม 2549 โดยนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนาย Ahmed Aboul Gheit รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เป็นผู้ลงนามฝ่ายอียิปต์